Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Voorwaarden

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4.a – Het aanbod (webshop)
Artikel 4.b – Het aanbod (catering en diensten)
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Meerwerk
Artikel 7 – Annuleringen en wijzigingen
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Betalingen en betalingstermijn
Artikel 11 – Facturen
Artikel 12 – Gevolgen niet tijdig betalen
Artikel 13 – Opschortingsrecht
Artikel 14 – Verrekening
Artikel 15 – Levering en uitvoering
Artikel 16 – Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 17 – Vrijwaring
Artikel 18 – Klachten
Artikel 19 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Artikel 20 – Aansprakelijkheid Gewoan Lekker
Artikel 21 – Vervaltermijn
Artikel 22 – Recht op ontbinding
Artikel 23 – Overmacht
Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 25 – Overgang van rechten
Artikel 26 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Artikel 27 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 28 – Versiebeheer

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Gewoan Lekker een overeenkomst is aangegaan.
 2. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 3. Partijen: Gewoan Lekker by Nanne en klant samen.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Gewoan Lekker by Nanne in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (webshop);
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Gewoan Lekker by Nanne gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 9. Platform: De website(s), apps, tools en andere apparaten van Gewoan Lekker waarop het Aanbod beschikbaar wordt gemaakt.
 10. Catering: het verzorgen van (party) catering in de ruimste zin van het woord, bij bedrijven, particulieren, overheid en instellingen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gewoan Lekker by Nanne, hierna genoemd ‘Gewoan Lekker’;

Adres: Swingoerd 29, 8731 CV Wommels;
Telefoonnummer: 06-52718201;
E-mailadres: nannedusselaar@live.nl;
KvK-nummer: 74182560

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gewoan Lekker en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand (webshop) tussen Gewoan Lekker en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand (webshop) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. Tenzij schriftelijk of gedeeltelijk anders overeengekomen worden in gevolge de in artikel 3.1 van toepassing verklaarde voorwaarden geacht door de klant te zijn geaccepteerd. Inkoop of andere voorwaarden die de klant hanteert zijn derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door Gewoan Lekker, voor het geheel of delen daarvan, nimmer van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten.
 4. De tekst van deze algemene voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van Gewoan Lekker en tevens downloadbaar als PDF bestand.
 5. Op verzoek van de klant kunnen de algemene voorwaarden per E-mail worden toegezonden.

Artikel 4.a – Het aanbod (webshop)

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Gewoan Lekker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zoveel mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Gewoan Lekker niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Het productaanbod van Gewoan Lekker kan allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën, neem contact op met Gewoan Lekker.

Artikel 4.b – Het aanbod (catering en diensten)

 1. Voor catering, overige bijzondere evenementen en overige dienstverlening kan een offerte worden aangevraagd.
 2. Aanbiedingen en offertes van Gewoan Lekker zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 6. Het productaanbod van Gewoan Lekker kan allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën, neem contact op met Gewoan Lekker.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4a en 4b, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gewoan Lekker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gewoan Lekker is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Voor overeenkomsten die elektronisch tot stand komen, heeft Gewoan Lekker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data genomen en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, heeft Gewoan Lekker tevens passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
 4. Gewoan Lekker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gewoan Lekker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Gewoan Lekker zal uiterlijk bij levering van het product of dienst, de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 – Meerwerk

 1. Gewoan Lekker behoudt zich het recht voor, in geval van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst, een redelijke extra vergoeding aan de klant te vragen.

Artikel 7 – Annuleringen en wijzigingen

 1. Gewoan Lekker behoudt zich het recht voor, in geval van volledige of gedeeltelijke annulering of wijziging van de bestelling of opdracht, een redelijke vergoeding aan de klant te vragen, afhankelijk van het tijdstip van annuleren en de tot dan toe verrichte arbeid en/of ingekochte producten en/of additionele diensten.
 2. Het door de klant niet verkrijgen van vergunningen/toestemming voor uitvoeren van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 15.6 is geen reden om de overeenkomst kosteloos te kunnen annuleren.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Voor zowel producten met beperkte houdbaarheid als het leveren van catering is het Herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle prijzen die Gewoan Lekker hanteert zijn in Euro, inclusief Btw.
 2. Alle prijzen op die Gewoan Lekker hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Gewoan Lekker te allen tijde wijzigen.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Gewoan Lekker een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Gewoan Lekker is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Gewoan Lekker de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 10 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling van producten die op afstand zijn besteld (webshop), geschiedt direct, via de online betalingsmethoden die beschikbaar worden gesteld op de website van Gewoan Lekker. Betaling via iDEAL is de preferente betalingsmethode.
 2. In geval van betalingen achteraf, dient de klant de betalingen binnen 14 dagen na levering van de diensten of producten te hebben voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Gewoan Lekker de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Gewoan Lekker behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gewoan Lekker te melden.

Artikel 11 – Facturen

 1. De klant stemt in met het ontvangen van elektronische facturen via email.

Artikel 12 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Gewoan Lekker gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Gewoan Lekker.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Gewoan Lekker zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Gewoan Lekker op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Gewoan Lekker, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gewoan Lekker te betalen.

Artikel 13 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 14 – Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Gewoan Lekker te verrekenen met een vordering op Gewoan Lekker.

Artikel 15 – Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Gewoan Lekker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. In geval van het leveren van diensten geldt als plaats van levering het adres dat de klant aan Gewoan Lekker kenbaar heeft gemaakt.
 4. Gewoan Lekker heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 6. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Gewoan Lekker. Hierbij wordt tevens bedoeld, indien van toepassing, vergunningen/toestemmingen die nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
 7. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.
 8. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Gewoan Lekker redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging of anderszins afwijkingen op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 9. Voor catering, overige bijzondere evenementen en overige dienstverlening door Gewoan Lekker, zorgt de klant voor een deugdelijke en veilige locatie/ruimte inclusief voldoende beveiligde- en geaarde stroomvoorzieningen, tenzij anders overeengekomen.
 10. In geval van catering, overige bijzondere evenementen en overige dienstverlening door Gewoan Lekker, blijft Gewoan Lekker eigenaar van ter beschikking gestelde zaken geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, tafels, decoratie etc. De klant zal alle ter beschikking gestelde zaken met zorg behandelen en zal eventuele schade vergoeden aan Gewoan Lekker op basis van nacalculatie.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Gewoan Lekker tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 12. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Gewoan Lekker tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant komen.

Artikel 16 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Gewoan Lekker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
 2. Gewoan Lekker waarborgt de garantie op zijn producten door het naleven van de voedselveiligheid zoals geregeld in de Warenwet.
 3. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat de garantie van Gewoan Lekker enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Gewoan Lekker tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Gewoan Lekker geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gewoan Lekker.
 2. Bij Gewoan Lekker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gewoan Lekker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De klant dient Gewoan Lekker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Artikel 19 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Gewoan Lekker een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Gewoan Lekker verschuldigd zijn.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Gewoan Lekker

 1. Gewoan Lekker is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Gewoan Lekker aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Gewoan Lekker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Gewoan Lekker aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op het platform of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 21 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Gewoan Lekker vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gewoan Lekker toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Gewoan Lekker niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gewoan Lekker in verzuim is.
 3. Gewoan Lekker heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gewoan Lekker kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 23 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Gewoan Lekker in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Gewoan Lekker kan worden toegerekend in een van de wil van Gewoan Lekker onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Gewoan Lekker kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Gewoan Lekker één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Gewoan Lekker er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Gewoan Lekker is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Gewoan Lekker is gerechtigd deze algemene woonwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gewoan Lekker zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 25 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Gewoan Lekker.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Gewoan Lekker bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Gewoan Lekker en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gewoan Lekker is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 28 – Versiebeheer

03-09-2020: 1e versie