Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Privacybeleid

Privacybeleid – Gewoan Lekker by Nanne

 

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Gewoan Lekker by Nanne, gevestigd te Wommels, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74182560.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: nannedusselaar@live.nl.

Contactgegevens

Gewoan Lekker by Nanne
Nanne Dusselaar, eigenaar
Swingoerd 29
8731 CV Wommels
E-mail: nannedusselaar@live.nl
Websites: www.nannedusselaar.nl, www.gewoanlekker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoan Lekker by Nanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.nannedusselaar.nl

 • Naam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze site in verband met uw gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nannedusselaar@live.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gewoan Lekker by Nanne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gewoan Lekker by Nanne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoan Lekker by Nanne) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Gewoan Lekker by Nanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoan Lekker by Nanne verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Gewoan Lekker by Nanne gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Facebook, Google

Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen welke zij met deze code verwerken.

Beeldmateriaal

Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij niet specifiek om toestemming is gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoan Lekker by Nanne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleurrijk.biz.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gewoan Lekker by Nanne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoan Lekker by Nanne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Updates of wijzigingen van dit Privacy beleid

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u een bericht sturen naar nannedusselaar@live.nl.

Versiebeheer

29-08-2020 | 1e Versie