Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Muzuder Iepenloft Festival 2022

Muzuder Iepenloft Festival Reduzum

Muzuder Iepenloft Festival 2022

Gewoan Lekker is aanwezig tijdens het Muzuder Iepenloft Festival 2022.

Stel dy ris foar… In sinnige sneon yn july, lekker iten en drinken, goeie muzyk en leuke aktiviteiten foar jong en âld! Op sneon 2 july is it safier, it earste Muzuder Iepen Loft Festival!

Event Details NL

Organizer : M.I.L.F.

Start Date : 2022-07-02

End Date : 2022-07-02

More About Event : Evenement Website

Event Venue

Venue : M.I.L.F. terrein

Address : Bourren 19 Reduzum

Website : https://www.muzuder.nl/